Social Network:

Facebook

ประกาศ!

 ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2566

          เชิญชวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกร่วมทำแบบสอบถามเพื่อร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้าตาม QR Code นี้ได้เลย

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวการศึกษา